LINGEKWARTIER

 

Door het Panorama Krayenhoff en het Pact Loevestein ontstond een basis voor planontwikkeling in het gebied tussen en rondom Fort Asperen en Fort Nieuwe Steeg. In 2005 werden op initiatief van het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en de gemeenten Lingewaal de eerste ideeën uitgewerkt voor het zogenoemde Lingekwartier. In dit stadium (2005 en 2006) wensten de bestuurders de ontwikkelingen geheim te houden omdat men de plannen eerst wilde uitwerken en voorkoken voordat de burgerij en de VBL ermee geconfronteerd werden. Dit onder het motto "de burgers zijn alleen maar lastig, hebben er geen verstand van en weten ook niet wat ze willen”. De plannen ontwikkelden zich in de fantasie van onze toegewijde volksvertegenwoordigers en volksdienaren tot een buitenproportionele omvang en ambitie.

Men dacht onder meer aan het grootschalig kappen van bomen om de zichtlijnen tussen de forten te herstellen, aan het onder water zetten van grote stukken land rondom fort Nieuwe Steeg, aan woningbouw in en rond deze waterpartijen en langs de Linge, aan een openluchtpodium langs de Linge, aan velerlei activiteiten op de forten, aan de aanleg van uitgebreide parkeerterreinen en aan verregaande verkeerskundige ingrepen om de verwachte grote toevloed van dagjesmensen het hoofd te kunnen bieden.

Vanaf het moment dat de VBL lucht kreeg van het Lingekwartier heeft de vereniging gepleit voor het bekend maken van de plannen aan de bevolking. Dit stuitte echter op weerstand bij de bestuurders. Verder heeft de VBL waar mogelijk aangeven tegen woningbouw, tegen landschappelijke aantasting en tegen grootschalige recreatieve ontwikkeling te zijn. Omdat er geen formele inspraakmomenten waren kon de mening van de VBL echter door de bestuurders eenvoudig terzijde geschoven worden.

 

Wat is de doelstelling?

Na de periode van geheime planontwikkeling traden de initiatiefnemers naar buiten en mochten de omwonenden en ook de VBL in workshops en werkateliers meepraten over het Lingekwartier. Daarnaast heeft het VBL bestuur werkbezoeken gebracht aan de forten en discussie gevoerd met de projectleider van het Lingekwartier. In lijn met de eerdere stellingname en met de eigen Lingevisie heeft de VBL bij deze gelegenheden duidelijke standpunten ingebracht.
De initiatiefnemers moeten duidelijk maken voor wie deze plannen ontwikkeld worden en aangeven wat nut en noodzaak zijn voor de streek en de locale bewoners.
De plannen moeten qua schaalgrootte passen in de omgeving, dat geldt voor de landschappelijke elementen en ook voor de aard en omvang van de activiteiten.
De aantallen bezoekers moeten binnen de perken blijven met het oog op de beperkte capaciteit van de infrastructuur van het gebied.
Het oplossen van de parkeerproblemen die er nu al zijn is van belang maar extra parkeervoorzieningen moeten kleinschalig zijn en worden ingepast in het landschap.
Grote uitbreidingen en aanleg van wegen en parkeerplaatsen in het gebied tasten het landschap aan en is ongewenst.
Transferia langs de A15 en het af en aanrijden met bussen naar de forten is niet realistisch en is ongewenst in verband met veiligheid en verkeersoverlast.  Bovendien duidt dit op een schaalgrootte van vervoersstromen die duidelijk ongewenst is.
Bouwen van woningen en nieuwbouwwijken in het Lingekwartier is onbespreekbaar.
Het grootschalig kappen van bomen om de schootsvelden van de forten vrij te maken is onnodig en doet afbreuk aan het landschap.
De geluidhinder voor omwonenden moet beperkt worden, dit legt beperkingen op aan de activiteiten die er op de forten plaatsvinden.
Er moeten in het bestemmingsplan scherpe grenzen worden gesteld aan soort en omvang van de activiteiten in het Lingekwartier. Dit is noodzakelijk in verband met de aantrekkende werking op ondernemers die er in de toekomst hotels, campings, horeca, pretparken en dergelijke willen gaan realiseren.
Een beperkte recreatieve ontwikkeling van het Lingekwartier vormt een meerwaarde voor de streek indien dit gebeurt op een manier die past bij de schaal van de omgeving, die het landschap niet aantast en die geen hinder veroorzaakt voor de omwonenden.
De ontwikkeling van het Kunstfort is in dit licht positief. De ontwikkeling van het Geofort baart zorgen. Op zich is het plan veelbelovend. De horeca die er in de forten is cq komt moet echter ten dienste staan van de functies van de beide forten en niet andersom. Aspecten als geluidsoverlast en activiteiten in de avonduren dienen aan duidelijke regels gebonden te worden.

De bovenbeschreven 12 standpunten van de VBL ten aanzien van het Lingekwartier blijven ook in de huidige vorm van de planontwikkelingen onverminderd van kracht.

 

Wat is de stand van zaken?

Inmiddels lijken de plannen rond het Lingekwartier in vergelijking met de oorspronkelijke opzet aanzienlijk aangepast. Hoe de plannen er echter op dit moment uitzien is voor velen onduidelijk. Zo is het bijvoorbeeld niet helder of de geplande woningbouw nu definitief van de baan is of niet. De plannen zijn wellicht beperkter van opzet geworden maar er kleven nog steeds dezelfde nadelen aan.

 

Door de subsidiegelden vanuit het Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie is er inmiddels een grote druk op de planvorming ontstaan. Overal in het Rivierengebied worden nieuwe ontwikkelingen geïnitieerd en doorgedrukt en wordt naar economische dragers gezocht om deze nieuwe ontwikkelingen in stand te kunnen houden. Daar kan veel goeds uitkomen maar het kan ook volledig de verkeerde kant opgaan. Dat geldt ook voor het Lingekwartier.

 

Wat gaat er gebeuren?

Als VBL stellen wij dat er meer tijd noodzakelijk is om de scenario’s verder uit te werken en daarmee de belanghebbenden de gelegenheid te geven om serieus te oordelen en door zinnige bijdragen te leveren het draagvlak van het project te verstevigen.
     

Gezien de hoge landschappelijke, natuur- en cultuurhistorische waarden is het in ieders belang dat de kernbeslissingen t.a.v. het Lingekwartier pas in het najaar worden genomen en niet zoals nu eind Juni. De VBL zal zich hiervoor sterk maken om te voorkomen dat het maatschappelijk draagvlak niet aanwezig is en per definitie veel meer tijd zal vergen in het verdere traject van dit project.

Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018