Zorglandgoed Rumpt


De initiatiefnemers voor het zorglandgoed Rumpt hebben, op zoek naar een plek om hun droom te verwezenlijken, gronden aangekocht waar de ontwikkeling van een nieuw landgoed beleidsmatig mogelijk gemaakt wordt. Het beleidsinitiatief nieuwe landgoederen is bedoeld om groene en landschappelijke kwaliteiten in het buitengebied toe te voegen door onder specifieke voorwaarden en spelregels ruimte te bieden aan nieuwbouw.


In de vastgestelde gemeentelijk beleid wordt het gebied tussen de provinciale weg en het dorp Rumpt aangeduid als zoekgebied voor landgoederen. De bewoning in het rivierengebied is veelal ontstaan op de zanderige stroomruggen langs de rivier. Dit is dan ook vanuit de historie de logische plek voor een landgoed. De open komgronden bestonden in het verre verleden hoofdzakelijk uit onbruikbare moerasgronden. In tegenstelling tot het gemeentelijke zoekgebied bestaat er echter geen harde grens tussen de stroomruggen en kom-gronden, er is sprake van een geleidelijke overgang.


Op verzoek van de initiatiefnemers heeft de VBL gereflecteerd op het concept plan. Wij hebben voorgesteld bij de verdere ontwikkeling van het plan sterker voort te bouwen op de oorspronkelijke verkaveling van het gebied, waarbij de massa van beplanting en bebouwing zo min mogelijk het open weidelandschap moet binnendringen. Tegelijkertijd vraagt een landgoed wel om allure door nieuwe landschapselementen te introduceren. 

Daarnaast hebben wij aangegeven dat niet op voorhand gekozen moet worden voor een historiserende architectuurstijl in de vorm van ‘oude’ boerderijen. Dergelijke gebouwen zijn immers primair ontworpen voor huisvesting van vee en opslag. Geadviseerd is de bebouwing zoveel als mogelijk te laten opgaan in het landschap, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van een meer moderne vormgeving.


In de verdere planuitwerking is sterker rekening gehouden met de historische verkaveling en meer openheid bewaard naar de doorgaande weg waardoor de weidsheid richting de kom beter beleefbaar is. Daarbij is met de toegangslaan voortgebouwd op de kavelrichtingen waardoor een sterk nieuw structurerend landschapselement is toegevoegd. Tevens is er sprake van een betere samenhang binnen het plan, omdat er meer visuele relaties met de omgeving zijn toegevoegd en meer overtuigende keuzes zijn gemaakt voor verschillende groene onderdelen als bosopstanden en boomgaarden. Al met al is de VBL gecharmeerd van de resultaten van de zorgvuldige uitwerking van de plannen voor het zorglandgoed.Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap - Postbus 131 4190 CC Geldermalsen - © 2018